Dneska je středa, 27.09.2023, svátek má Jonáš, venku je 23°C, 177 online
TV 13:43:11

Etapy vývoje managementu (2.-.4.)


Kritéria pro fungování organizace 1)dělba práce, 2)aktivita
disciplína,3)vymezení kompetencí,4)jednotné řízení,5)nad
řazení dílčích
zájmů celku,6)motivace stanovení cílů,7)ce
ntralizace
Činnosti vykonávané řídícím pracovníkem 1)org
anizační,2)plánování,3)vedení lidí + motivace, 4)řízení (di
rektivní řízení),5)kontrola,6)koordinace,
6.principů byrokr
atické organizace
byrokracie = systém pevných norem pra
videl a povinností ,1)základem je dělba práce, 2)je nutné
definovat  práva a povinnosti každého pracovníka,3)musí
existovat soustava pravidel, norem a popisů činností platn
ých v organizaci,
4)práce je služba kde se musí dodržovat
přesně vymezená 6)vedoucí vytváří podmínky disciplíny,z
ajišťuje efektivnost.
2.Vývojová etapa managementu, kon
ec 2.svět války, válkou zničené hospodářství
je pro ně ch
arakteristické oddělování funkce managera a vlastníka (je
den člověk je příliš zranitelný pravidla,5)vedoucí pracovník 
řídí neosobně a spravedlivě,, možnost přetížení apod.)Vzik
ají jednostlivé úrovně řízení. 2.Teorie systémového
přístup
u
Obdoba procesního, snaží se o koplexní chápání řídícih
o procesu, za zásadní  považuje motivaci. 3.Teorie
kvanti
tativního přístupu
Vychází z matematického modelování sit
uací, pro značnou Náročnost se tyto teorie v praxi takřka n
euplatnili.. 3.vývojová eteapa managementu.Typické je to,
že se zlepšují vzathy –řídící-podřízený-,snaha
O účast zam
ěstnanců na řízení, o partnerské vztahy.
Management je c
hápán jako umění řídit, je upřednostňována Intuice a zvše
o becnění schopností a znalostí a zkušeností manažerů, si
lný subjektivní vliv člověka. VZNIKÁ koncepce tzv. dokon
alého podniku zobecnění zkušeností jiných úspěšných
man
ažerů a jejich napodobování.  4.vývojová etapa man.
Souč
asný moderní management 90leta 20stol. rozvoj Vyp.a infor
m. Techniky. Tato etapa je charakterizována rychlým vývoj
em managementu, jsou uplatňovány principy modeního pod
nikání. Silná loealita zaměstnanců k firmě, podíl zaměst. na
nců na zisku. 4 pravidla managementu 1)zpracovat kvalitní,
podnikatelskou strategii, 2)vytvořit jednoduchou organisač

n í strukturu,3)efektivně využívat inf. a vyp tech. 4)pracov
níci jsou většinou největším bohatstvím podniku.
Hlavní ma
nagerské činnosti
– činnosti, které tvoří hl, náplň  řídících
pracovníků,  prvotní klasifikaci provedl Fayol, upravili Amer
ičané, Harodl Koontz, Heine Weihrich, Jejich klasifikace za
hrnuje tyto činnosti. Plánování, organi- Zování, výběr a roz
místění pracovníků, vedení lidi (řízení a Motivace) kontrola
personální činnosti.

Copyright © 2000-2023 teenage.cz. ISSN 1213-9564. Jakékoliv šíření toho taháku/referátu/.., nebo jeho částí (zvláště pak na BLOGY) je bez souhlasu autora zakázáno!!!

TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte se v komentářích o Váš názor a přidejte vlastní bodové hodnocení!


Přidej i ty svuj názor!
 přidat komentář Přidat komentář  zobrazit všechny komentáře Vypsat všechny

Informace o taháku

Předmět
Čtenářů:
11210x
Přidáno:
10.10.2002
Autor:
acidofil_tahaky